Eesti Teed AS

hooldab riigimaanteid Lääne-Virumaa, Võru, Tartu, Saare ja Pärnu maakonnas hooldelepingu alusel, mis sisaldab tavahoolde, perioodilise hoolde ja säilitusremondi koosseisu.

Teede suvine hoole:
-          kruusateede ehitamine, remontimine, hööveldamine ja profileerimine
-          ribapindamine
-          katete auguremont
-          tolmutõrje
-          teepeenarde profileerimine
-          rohu ja võsa niitmine teemaa-alalt, kraavide puhastamine, uute ehitamine
-          sildade ja viaduktide korrastamine
-          teetruupide ehitamine ja puhastamine
-          bussiootekodade ja –platvormide, parklate korrastamine
-          liikluskorraldusvahendite korrastamine, paigaldamine

Talihooldus:
-          lume- ja libedusetõrje vastavalt riigimaanteedele kehtestatud teede seisunditasemetele
-          parklate, bussiooteplatvormide, sildade puhastamine
-          liikluskorraldusvahendite puhastamine

Hooldelepingu täitmisel lähtume ettevõttes püstitatud kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika eesmärkidest. Eesti Teed AS-l on kehtiv kvaliteedijuhtimissüsteem ISO , mille käsitlusalaks on
teede projekteerimine, ehitus, hooldus, remont, teedeehituslike puistematerjalide ja täitematerjalide tootmine ning müük, teede ja sildade ehitus, maaparandus- ja lammutustööd, teehoiutööde järelevalve. Oleme arenev ja õppiv organisatsioon, kes analüüsib tegevusi ja teeb õigeid järeldusi, tagab töötajatele ohutu töökeskkonna, väldib hädaolukordi, järgib keskkonnanõudeid ja hoidub võimaluse piires keskkonna saastamisest või vähendab seda. Kasutame ressursse otstarbekalt ja säästlikult. Teostame tööd kokkulepitud tingimustel, õigeaegselt ja efektiivselt, arvestades seadusandlikke nõudeid. Omame standardile ISO vastavat keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaati. Alates 28.11.2012 on Eesti Teed AS Eesti Asfaldiliidu liige.


All Rights Reserved 2017